Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Veškeré obchodní vztahy se řídí zejména podmínkami stanovenými v konkrétní kupní smlouvě, těmito všeobecnými obchodními podmínkami, zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplnění, jakož i ostatními platnými právními předpisy.

Níže uvedené podmínky platí pro internetový obchod se svítidly společnosti Luci com s.r.o. - http://www.luci.cz. Tyto podmínky vymezují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím (Vaše osoba). V případě nejasností či dotazů nás kontaktuje e-mailem luci@luci.cz.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3. OBJEDNÁVKA A ZÁVAZNOST KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré objednané zboží prostřednictvím internetového obchodu www.luci.cz je považováno za závazné. Odesláním objednávky tímto kupující souhlasí, že se podrobně seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, čímž zcela bez protestu s obojím souhlasí.

Podmínkou uzavření elektronické objednávky (viz nákupní košík) je následné vyplnění veškerých registračních údajů dle objednávkového formuláře. Tímto nakupující bez protestu souhlasí s poskytnutými osobními daty a především s daným obsahem objednávky. Místem dodání zboží je adresa, jež kupující závazně udal v objednávce.

Vlastnické právo k danému zboží nabývá v platnost ve chvíli, kdy kupující zaplatí dané zboží(dle sazebníku cen) a převezme jej do osobního vlastnictví.

Prodávající se zavazuje, že veškerá osobní data poskytnuté jakoukoliv formou prostřednictvím www.luci.cz jsou důvěrné a nebudou předána žádnému jinému subjektu. Slouží pouze k samotné komunikaci mezi zákazníkem a prodávajícím.

4. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platným právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v jeho platném znění. Veškeré údaje získané od zákazníků slouží výhradně pro naši vnitřní potřebu a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci (Česká Pošta ap.), kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Na přání kdykoli osobní údaje z databáze vymažeme.

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE

Kupující má právo v souladu s ust. § 57 odst. 4 písm. c) zákona 4. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, od smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit prokazatelnou formou.

Jde-li o věc opotřebenou, neodpovídá prodávající v souladu s ust. § 619 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Rozpor s kupní smlouvou , který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V případě, že kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím tohoto internetového obchodu, má kupující v souladu s §53 odst.6 Obč. zák č. 40/1964Sb. ve znění pozdějších zákonů právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud dodané zboží a podmínky dodávky neodpovídají objednávce nebo požadavkům kupujícího, je kupující oprávněn nepoškozené, kompletní zboží včetně obalu a veškerého příslušenství spolu s doklady o nákupu zaslat zpět na vlastní náklady dodavateli ve lhůtě maximálně 14 dnů.

Před vrácením zboží je nutné informovat prodejce na luci@luci.cz. Zboží zasílejte na adresu uvedenou v kontaktu.